Hướng dẫn gửi Request Fulfill & thanh toán Invoice