Để thực hiện kết nối và đồng bộ đơn hàng giữa Woocommerce và Geargag, bạn cần thực hiện 3 bước sau:

  1. Kết nối cửa hàng trên Woocommerce với Geargag
  2. Cài đặt Geargag Toolkit
  3. Đồng bộ đơn hàng

Ngoài ra, Geargag cũng có hỗ trợ đồng bộ sản phẩm sang Woocommerce

1. Kết nối cửa hàng Woocommerce với Geargag

Đi tới phần Geargag Admin > Integrations > WooCommerce.

Điền tên cửa hàng và link cửa hàng, bấm "Add new connect"

  • Name: Điền tên cửa hàng của bạn
  • URL: Điền link cửa hàng ở dạng http:// hoặc https:// (ví dụ https://woo.geargag.com/)

mceclip0.png

Xác nhận kết nối với Geargag bằng cách đăng nhập vào Woocommerce và chọn ‘Approve’ 

mceclip1.png


Đặc biệt, Geargag không giới hạn số lượng store có thể kết nối với cùng một tài khoản Geargag.

2. Cài đặt Geargag Toolkit

Trong phần WordPress Admin > Plugins > Add New, tìm kiếm "GearGag Toolkit" và bấm ‘Install Now’, cửa hàng Woocommerce sẽ được kết nối thành công với Geargag của bạn.


Untitled-1.jpg

3. Đồng bộ đơn hàng

When your Woocommerce stores & Geargag are connected, all the new orders in your Woocommerce store will be synced to Geargag.

  • If the synced orders are from Geargag - Woocommerce synced items (the original fulfillment designs were uploaded before), your orders are totally ready, you can create the Fulfillment Requests immediately without updating SKU & re-uploading designs.

(Learn How to sync Products from Geargag to Woocommerce store here)

Khi cửa hàng Woocommerce & Geargag của bạn được kết nối, tất cả các đơn đặt hàng mới trong cửa hàng Woocommerce của bạn sẽ được đồng bộ hóa với Geargag.


  • Nếu các đơn đặt hàng là của các sản phẩm được đồng bộ từ Geargag sang Woocommerce, (các file design đã được tải lên trước đó khi tạo sản phẩm), bạn có thể chọn Request Fulfillment cho đơn hàng mà không cần cập nhật lại SKU và tải lại file design.

(Tìm hiểu Cách đồng bộ Sản phẩm từ Geargag sang cửa hàng Woocommerce tại đây)


  • Nếu các đơn đặt hàng được đồng bộ hóa là cho các sản phẩm mới (chưa có thiết kế hay sản phẩm tạo trước đó), bạn cần cập nhật SKU và tạo file thiết kế trước khi có thể Request Fulfillment.