1. Kết nối Geargag & Woocommerce, đồng bộ Order xử lý

Bước 1.

Đăng nhập tài khoản Geargag > Intergations > Woocommerce (https://seller.geargag.com/integrate/woocommerce)

Bước 2.

Khai báo domain Woocommerce đang sử dụng & đồng ý kết nối tài khoản Woo commerce với Geargag theo yêu cầu.


2. Đẩy sản phẩm từ hệ thống Geargag lên site Woo commerce

1 tài khoản có thể kết nối với nhiều domain Woocommerce. Các tài khoản kết nối thành công sẽ có biểu tượng Active màu xanh trong bảng Connected Stores