Liên kết tên miền của bạn với Geargag có nghĩa là khi ai đó nhập URL tùy chỉnh của bạn vào trình duyệt web của họ, sẽ đưa họ đến cửa hàng Geargag của bạn. Bạn vẫn sử dụng nhà cung cấp tên miền bên thứ ba để quản lý cài đặt tên miền, thanh toán và gia hạn tên miền đó.


Để thêm tên miền của bạn vào cửa hàng Geargag. Từ trang quản trị Geargag của bạn đi đến Online Store. Sau đó nhấp Connect:

và làm theo các hướng dẫn dưới đây: Bước 1: Thay đổi DNS sang Cloudflare

Tạo 1 tài khoản Cloudflare và thêm trang web của bạn

Bước 2: Thêm một bản ghi mới trong Cloudflare

1. Xóa tất cả bản ghi "Type A"

2. Thêm bản ghi TXT 

Type: TXT 

Name: @
Value: <the string provided in your own dashboard>

3. Bước 3: Thêm bản ghi CNAME 

Type: CNAME
Name: @
Value: dns.geargag.com


Việc chỉnh sửa cài đặt tên miền có thể ảnh hưởng đến nhiều tính năng khác như chuyển tiếp email. Bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp tên miền của mình để tìm hiểu xem bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến cài đặt DNS của bạn.

Nếu tên miền vẫn không hoạt động, kiểm tra lại và đảm bảo rằng cài đặt của bạn trong Cloudflare đúng như bên dưới:

  1. Chế độ mã hóa SSL/TLS của bạn chọn FLexible 
  2. Luôn luôn sử dụng HTTPS

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong việc kết nối vui lòng liên hệ support: [email protected] để được hỗ trợ!