Geargag có nhiều loại sản phẩm độc đáo và đa dạng sẵn sàng để bạn nhập về cửa hàng của mình chỉ trong 3 bước dưới đây:
BƯỚC 1: Đi tới Admin> Sản phẩm> Kho
BƯỚC 2: Nhấp vào 'Loại Sản phẩm' trong danh sách Bộ lọc> Đánh dấu chọn sản phẩm bạn muốn bán> Nhấn 'nhập'.


BƯỚC 3: Điều chỉnh số lợi nhuận bạn có thể nhận được> Nhấn 'nhập' nếu bạn đã hoàn tất. Lưu ý rằng giá bán = chi phí cơ bản + lợi nhuận (mỗi mặt hàng)

Sau đó, bạn sẽ thấy trạng thái sẽ thay đổi từ 'đang chờ xử lý' thành 'thành công' (nếu sản phẩm được nhập thành công đến cửa hàng của bạn) / 'bỏ qua' (nếu sản phẩm đã được nhập trong cửa hàng của bạn trước đó).

Lưu ý: Bỏ chọn "Bỏ qua sản phẩm đã nhập" nếu bạn muốn nhập lại bất kỳ sản phẩm nào. Nếu không, Geargag sẽ bỏ qua tất cả các sản phẩm đã nhập trong danh sách Sản phẩm của bạn.

Kiểm tra các sản phẩm đã nhập của bạn trong Sản phẩm> Tất cả Sản phẩm:


Bạn có thể nhấp vào sản phẩm đã nhập và chỉnh sửa tiêu đề, mô tả, hình ảnh, biến thể, dữ liệu SEO để tối ưu hóa danh sách của mình.


Hoàn thành. Sản phẩm đã sẵn sàng trên cửa hàng của bạn để quảng bá


Hy vọng bạn có thể nhập thành công sản phẩm của chúng tôi!