Nếu địa chỉ của người nhận sai, người bán sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thông thường, gói hàng được gửi trở lại địa chỉ trả hàng, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để cập nhật địa chỉ & hỗ trợ giao lại với chi phí cần được bạn thanh toán (thông thường chi phí giao lại hàng sẽ bằng 2 lần chi phí vận chuyển gồm Phí nhận hàng hoàn & Phí gửi hàng lại)


Nếu gói hàng không được trả lại cho người gửi, thì bạn sẽ phải tạo đơn hàng mới thay thế cho gói hàng ban đầu.