Bước 1:

Ở phần này, người dùng sẽ match theo product_id hoặc sku_external cung cấp theo file.

Chọn xem order > Match Product (hoặc Rematch product nếu đơn đã được match trước đó hoặc match tự động


Bước 2:

Chọn các trường thông tin tương ứng

- Setting update products

+ Auto update External ID: tự động match các order có chung product id

+ Auto update External sku: tự động match các order có chung sku

+ Manual: chỉ match order hiện tại

- Chọn các thông tin yêu cầu đối với sản phẩm

+ Color: chọn màu

+ Side: in trước/sau/hai mặt

+ Size: chọn cỡ

Sau khi chọn các trường thông tin này xong, bên dưới sẽ xuất hiện phần upload design. Lưu ý, file thích hợp là file có dimension khớp với một trong các dimension chú thích trong khung upload design này.

Bước 3: Upload design từ file library

Khi bấm vào khung upload file, giao diện của File Library sẽ xuất hiện để chọn ảnh > chọn mẫu design > select. Tìm hiểu thêm về File Library


Khi điền đầy đủ các thông tin và bấm save, bước match product đã hoàn tất.


Ngoài ra, người dùng có thể kiểm tra nhanh các đơn chưa được match product trong mục Orders > Match products.Nếu người dùng chọn cài đặt tự động update cho các  đơn có cùng product_id/sku_external, các đơn đó sẽ được tự động match.

Phần match này cũng sẽ được hệ thống lưu lại và tự động match cho các đơn mới sau này có cùng product_id/sku_external.

Lưu ý: nếu đơn có cả product_id và sku_external, hệ thống sẽ ưu tiên match theo product_id