Để tạo đơn hàng shipment theo file, các bạn làm theo các bước như sau:

Bước 1: khai báo thông tin hàng hóa cần vận chuyển

Tham khảo tại đây

Bước 2: Vào mục Shipment > Import shipments > Download example để tải file CSV mẫu


Bước 3: Điền thông tin đơn hàng vào file

- Điền số order và thông tin giao nhận (shipping address)

- Điền thông tin sản phẩm vừa tạo trên hệ thống ở bước 1

    + Vào phần Shipment > Products > Bấm phần Actions để xem sản phẩm vừa tạo

    + Điền product_idvariant_id tương ứng trong thông tin sản phẩm (ở cột Warehouse SKU)

            VD: Warehouse SKU: 199032058.171798115 

                   Product_id: 199032058 ; Variant_id: 171798115 

    + Quantity: Số lượng sản phẩm có trong package

    + Id_Station: Mã kho Geargag 

        - Hà Nội: 3,

        - Đà Nẵng: 5

        - Tp. Hồ Chí Minh: 7

Bước 4: Import đơn hàng

- Chọn Browse để tải file đơn hàng vừa tạo từ thiết bị

- Khi các đơn hàng đã được import, lần lượt bấm các step 1, step 2, step 3

Lưu ý: Sau step 1: Validare, các đơn hàng lỗi sẽ có status là nút X đỏ, bấm nút x ở cuối để xóa đơn hàng. SAu khi xóa đơn lỗi, thực hiện nhấn lại 3 nút step 1, step 2, step 3

Đơn hàng được tạo thành công: