Từ ngày 1/5/2021, bảng giá mới áp dụng cho các sản phẩm fulfill trên Geargag được cập nhật như sau