Tạo sản phẩm mới

Thêm các sản phẩm Non POD trên Geargag
Với Sản phẩm khác, bạn có thể tải lên bất kỳ loại sản phẩm nào bạn muốn cho dù sản phẩm đó có phải là POD hay không, cho dù nó có trong danh mục của Geargag...
Mon, 31 Tháng 8, 2020 at 2:45 PM
Hướng dẫn tra cứu thông tin sản phẩm trên Geargag Product Catalog
Truy cập Fulfillment > Catalog để tra cứu thông tin các sản phẩm được fulfill tại Geargag, bao gồm: 1. Danh mục, base cost & mockup sản phẩm được...
Thu, 14 Tháng 5, 2020 at 1:35 AM
Cách sử dụng Danh mục sản phẩm Geargag
Truy cập Fulfillment> Catalog để biết chi tiết sản phẩm được fulfill tại Geargag: 1. Danh sách sản phẩm, chi phí cơ bản & mockup: Nhấp vào  danh m...
Mon, 31 Tháng 8, 2020 at 12:07 PM
Tạo và nhập hàng loạt sản phẩm in theo yêu cầu
Để bắt đầu tạo chiến dịch in theo yêu cầu, đầu tiên nhấp vào "POD Product", sau đó bạn sẽ được đưa đến mục "Add Product" Bước 1: C...
Mon, 31 Tháng 8, 2020 at 1:32 PM
Tạo chiến dịch in theo yêu cầu tùy chỉnh
Tùy chỉnh POD là một tính năng mạnh mẽ trong GearGag. Bạn có thể sử dụng chức năng này để tạo ra một sản phẩm được cá nhân hóa mà khách hàng của bạn không t...
Mon, 31 Tháng 8, 2020 at 2:12 PM