Cài đặt tài khoản

Hướng dẫn tích hợp cửa hàng Woocommerce
Để thực hiện kết nối và đồng bộ đơn hàng giữa Woocommerce và Geargag, bạn cần thực hiện 3 bước sau: Kết nối cửa hàng trên Woocommerce với Geargag Cài đặt...
Thu, 19 Tháng 11, 2020 at 10:36 AM
Kết nối cửa hàng Shopify với Geargag
Khi tích hợp thành công cửa hàng Shopify với Geargag, bạn có thể: Tự động đồng bộ đơn hàng từ Shopify về Geargag để sản xuất Tự động tạo mockup ở Geargag...
Tue, 3 Tháng 8, 2021 at 6:03 PM
Hướng dẫn sync sản phẩm từ Geargag sang Shopify
Để sync sản phẩm từ Geargag sang Shopify, bạn làm các bước như sau: Bước 1. Kết nối Shopify và Geargag tại link:  https://seller.geargag.com/integrate/...
Mon, 9 Tháng 11, 2020 at 3:45 PM
Đồng bộ sản phẩm từ Geargag sang Woocommerce
Để đồng bộ sản phẩm từ Geargag sang Woocommerce, bạn cần thực hiện các bước sau 1. Kết nối cửa hàng Woocommerce và Geargag Đi tới phần Geargag Admin >...
Tue, 6 Tháng 7, 2021 at 4:16 PM
Kết nối và đồng bộ sản phẩm với ETSY
Để kết nối store ETSY và Geargag, bạn thực hiện các bước sau: Bước 1: Kết nối với Etsy Đi tới phần Geargag Admin > Settings > Sale Channel. ...
Tue, 6 Tháng 7, 2021 at 4:36 PM