Geargag Seller Dashboard

Tìm hiểu cách sử dụng trang quản trị GearGag Dashboard
Sau khi chọn loại hình kinh doanh ở bước tạo store, bạn sẽ được đưa đến trang quản trị tổng quan - Geargag Dashboard tương ứng với loại hình dịch vụ vừa chọ...
Tue, 6 Tháng 7, 2021 at 5:02 PM
Cách sử dụng Danh mục sản phẩm (Catalog) Geargag
Bạn có thể truy cập danh mục sản phẩm từ nút Catalog trên thanh công cụ bên trái màn hình: 1. Danh sách sản phẩm: Nhấp vào danh mục sản phẩm ở bên trá...
Thu, 8 Tháng 7, 2021 at 10:42 AM
Thư viện quản lý hình ảnh trên Geargag
Thư viện quản lý hình ảnh trên Geargag là nơi bạn có thể lưu trữ & quản lý hiệu quả các file thiết kế của mình với việc upload, tìm kiếm vô cùng dễ dàng...
Tue, 6 Tháng 7, 2021 at 3:31 PM